run2.sh 404 Bytes
#python 00-prepross.py 
python 02-lda.py DECODA_list_wid.shelve output_v5/perplex.db 50 10 output_v5 50_500 0 1_0.1 1_0.1 500_1000 100_2000
#python 03-perplex.py DECODA_list_wid.shelve output_v5 output_v5/perplex.db
python 03-order_by_perp.py output_v5/perplex.db output_v5
bash 04-run_mlp_ae.sh output_v5 DECODA_list_wid.shelve 
python 05-getscore.py output_v5 > res.mkd
notedown res.mkd >res_v5.ipynb