run.sh 186 Bytes
python 00-prepross.py 
python 02-lda_split.py DECODA_list_wid.shelve output_v1/ 100 12 test2 1 400 
python 03-mono_perplex.py DECODA_list_wid.shelve output_v1/test2 output_v1/t2db.json