tsne_clustering_plot.py 88 Bytes
''' 
Take one file with clustering
Take an other file with tsne 
and then plot them
'''